Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing op: 28/06/2016

Algemene voorwaarden van Tandartspraktijk Essenburg & Van Kempen te Groningen, hierna te noemen: “TPEVK”

Inhoud
A.Algemeen. 1


B.. Totstandkoming van de overeenkomst
C.. Uitvoering overeenkomst
D.Kosten. 1

E.Annuleren van afspraken. 2

F.Declaratie. 2

G.Reclame. 2

H.Aansprakelijkheid. 3

I.Toepasselijk recht. 3

J.Overige bepalingen

. 3

A.  Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen TPEVK, daaronder begrepen diens medewerkers en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter beschikking gesteld.

B.  Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat een ter akkoord getekende prijsopgave/begroting door TPEVK ontvangen is.

C.  Uitvoering overeenkomst

TPEVK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.

Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

TPEVK is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. TPEVK is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

Cliënt dient te allen tijde TPEVK volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

D. Kosten

De kosten van een tandheelkundige behandeling worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg.

De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de website van TPEVK; praktijk informatie

Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 250,- of meer bedragen verstrekt TPEVK voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.

Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt TPEVK hiervan de specificatie.

E.  Annuleren van afspraken

Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal twee werkdagen vóór het geplande tijdstip. Weekenddagen, nationale en regionale feestdagen tellen niet mee als werkdag. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, de afspraak niet binnen de geldende afzegtermijn annuleert, dan wel te laat verschijnt voor de afspraak worden er exploitatiekosten aan cliënt in rekening gebracht. De exploitatiekosten belopen 25 euro per kwartier.

F.  Declaratie

Voor TPEVK verzorgt Infomedics de nota’s. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing:

Voor het betalen van uw nota hanteren zij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is TPEVK gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

G.   Reclame

Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan TPEVK. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (0,15 ct. per minuut).

Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal TPEVK de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

H.   Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TPEVK, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TPEVK beperkt tot het bedrag van de factuur.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

I.  Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en TPEVK is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en de zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar TPEVK haar kantoor heeft.

 J. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van TPEVK; www.tpevk.nl en op verzoek te verkrijgen aan de balie in de praktijk. TPEVK behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst aangepaste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met de cliënt.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.